ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੰ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਜੋਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ !

ਹੈਲੋ ਦੌਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆ ਹਨ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਉੱਦਾ ਦੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕ ਮਾ ਉ ਣਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈ ਠ ਦੇ ਹਨ ਤੇ

ਦੌਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾ ਹ ਮ ਣੇ ਜਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਟ ਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਜਹਿਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਲੀ ਹੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਪੈਰਾ ਥੱਲੋ ਜਮਿਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁ ਕ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋ ਦੀਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕ ਰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ
ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਲਉ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗੲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਦੌਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿ ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਭੇ ਹੋ ਟ ਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੈਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਨ ਵੈਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਵੈਜ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਜ ਮ ਹਿੰ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਨ ਵੈਜ ਲਈ ਨਹੀ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਘ ਰ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਟ ਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਪੁ ਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਬ ਜਾਂਜੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਟ ਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਦੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਟ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੋ।