ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ !

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸਤੇ ਉਸ ਪੀ ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ ਤ ਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾ ਰੀ ਫ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਪ ਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾ ਹ ਮ ਣੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕ ਰ ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੋਂਗੇ।ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕ ਰ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇੇਕਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾ ਰੇ ਗੀ। ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੁ ਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਖਿ ਲਾ ਫ ਅ ਪ ਸ਼ ਬ ਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਹ ਕੁਝ ਗੱ ਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰੋ।