ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਵੀਡੀੳ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ…ਹੱਸੀ ਜਾਉ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਪਾਂ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿ ਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੌਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾ ਮ ਯਾ ਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬ ਰ ਬਾ ਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਰਮੈਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੱ ਕ ਔਰਤਾ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਅਧੂਰਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ 1:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔ ਰ ਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਕੋਣੀ ਪੈ ਸ ਕ ਦੀ ਹੈ 2:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ ਨੀ ਵਾ ਰ ਨੂੰ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਸ਼ਗੁਨ ਹੁੰਦਾ 3:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸ ਵੇ ਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਵਧ ਸਕਦੀ 4:ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁ ਰਾ ਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਸ਼ਗੁਨ ਹੈ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇ ਸ ਤੋ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਾ ਬੁਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔ ਰ ਤਾ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਹ ਕੇ ਤੁਸੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰ ਗ ਔਰਤ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲੲ ਹੈ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਹਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ।