ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਸਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 100 % ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮ ਰ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਧਕ ,ਸ਼ੁ ਕ ਰਾ ਣੂ ਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ।ਇਹ ਮ ਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰ ਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਭੁੰ ਨ ਲਵੋ ।ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੱਲਕਾ ਉਤਾਰ ਲਵੋ ।ਇਸ ਵਿਚ 25੦ ਗ੍ਰਾਮ ਭੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ।ਇਸਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਹਰ-ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਫੱਕੀ ਲਵੋ ।ਇਹ ਸਪਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ।ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰ ਰੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ 25੦ ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਿੱਲਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਓ ।ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸਮਾਨ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀ ਪੀਸੋ ।

ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਹਰ-ਰੋਜ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਸਦੀ ਫੱਕੀ ਲਵੋ ।40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਘ ਰ ਤ ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਰ ਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾ ਤੂ ਦੀ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇ ਸ਼ਾ ਬ ਵਿਚ ਧਾ ਤ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ-ਰੋਜ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਚੂਰਨ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਗੁਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।