ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਿਹ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁ ਨੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉ ਹ ਇੱਕ ਸਵੱਸਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਸ ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰ ਬਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 8 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ

ਇਸ ਦੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਵਿਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ ੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਪਦੇ ਜੁੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇ ਹੀ ਲੰਬਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਸਕਸੈੱਸਫੁਲ ਮੈਨ ਹਨ।

ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਟੀਰਟ ਲਗਾ ਲ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲ ਗਾ ਉ ਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ ਤ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰ ਬਾ ਆਦਮੀ ਹੈ।