ਵਿਆਹ ਚ ਸਟੇਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

0
292

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖ਼ੁ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਐ ਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ ਠਬੰ ਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭੰ ਗ ੜੇ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਾਂ ਸ ਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰ ਕੈਸਟ ਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਰਕੈ ਸਟਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁ ੜੀ ਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵਾ ਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਰਕੈ ਸ ਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿ ਆ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਕਿਵੇਂ

ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾ ਣਾ ਪੀ ਣਾ ਕਿਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡੇ ਤੇ ਹੰ ਢਾ ਉ ਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਕੈ ਸਟ ਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿ ਮਾ ਗ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਆਰਐਸ ਟਰਾ ਲੀ ਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਰਕੈ ਸ ਟਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇਕੀ ਕੀ ਜਿਹ ੜੀਆਂ ਤ ਕ ਲੀ ਫ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਡ਼ਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਾ ਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਹੀ ਨਾਕੇ ਤੋਡ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੀਆਂ ਝ ਰੀ ਆ ਜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜਜਿ ਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਰਜ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਰਕੈਸ ਟਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਗੀਜੇ ਘਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਮੌ ਤਪਛਾਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁ ਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰ ਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਚਿ ਤਾ ਵ ਨੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਜ ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਕੈ ਸਟਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪੈ ਗਏ ਸਨ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨੇ ਓਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੂੰ ਹ ਫ ੜਿ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਜਾਨੇ ਐਂ ਬਹੁਤ ਦੁ ਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਲ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਡੀ ਓ