ਮੈ ਸੇ ਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮ ਹਿੰ ਗਾ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਆ ਸ਼ ਕ ਨੂੰ !

ਦੋ ਸ ਤੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋ ਸ਼ ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਵੋ ਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੁੰ ਡਿ ਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ ੜ ਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਦੇ ਖ ਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌ ਜ ਵਾ ਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ,

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋ ਸ਼ ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਇ ਰ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7- 8 ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬਰ ਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕੁ ੜੀ ਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਉਤਾਰ ਦੀਆਂ ਨ ਜ਼ ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਪੜੋਂ ਥਪੜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਤੇ ਇੱਕ ਦੂ ਸ ਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟਣ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਈ ਆਂ ਹਨ । ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲ ੜ ਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾ ਇ ਰ ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।