ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰ ਹੀ ਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਡਲਟ ਸੀਨ ਵ ਸ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਡਲਟ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲ ੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ ਵਾ ਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਪਰ ਹੁ ਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋ ਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹ ਜ਼ਾ ਰ ਰੁਪਏ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁ ਪਿ ਆ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।