ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਸੰਸਦ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫੜੇ ਗਏ

ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਜਾ ਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।


ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ ਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋ ਬਾ ਇ ਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤ ਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੋਟਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉ ਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲ ਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਾ ਰ ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕ ਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨ ਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।