ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਸਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਜੋਗੇ !

ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਸਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਜੋਗੇ !

ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬ ਰਾ ਬ ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ ਰ ਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਤਿੰਨ ਔ ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੱ ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਔਰਤ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ


ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪ ਣੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੌਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਦ ਮੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁ ਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Posted in News