ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਵਹਿਸਆ ਬਾਜਾਰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿ ਆ ਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾ ਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱ ਡਾ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਸੋਨਾਗਾਛੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵ ਪਾ ਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਪ ਭਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੁੰ ਬ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਥੀਪੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਾਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਜੀ ਬੀ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।