ਸੁਹਾ ਗ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿ ਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋ ਸ !

ਹੈਲੋ ਦੋ ਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ ਬਰ ਦੱ ਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁ ਣ ਕੇ ਪੂ ਰਾ ਪੰ ਜਾਬ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵਿ ਆਹ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਇਕ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸੁ ਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾ ਕੇ ਅ ਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵ ਜੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤ ਲਾ ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਸਤੋ ਅੰਕਿ ਤਾ ਅਤੇ ਰੋ ਹਿਤ ਦਾ ਵਿ ਆਹ ਘਰ ਵਾ ਲਿ ਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾ ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿ ਆਹ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਸੁ ਹਾਗ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬ ਹੁ ਤ ਖੁ ਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ ਸੰ ਦ ਵੀ ਕ ਰਦੇ ਸਨ।

ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾ ਉਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਅੰ ਕਿ ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿ ਆ ਨਾ ਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੋ ਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿ ਆ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰ ਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱ ਥੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਰੋ ਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿ ਲੇ ਸ਼ ਨ ਸ਼ਿ ਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇ ਡ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿ ਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿ ਆਹ ਕ ਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿ ਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰ ਕਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋ ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਫੋ ਟੋਆਂ ਭੇ ਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰ ਕਿਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱ ਠਦੇ ਸਾ ਰ ਹੀ ਰੋ ਹਿਤ ਤੋਂ ਤ ਲਾ ਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ

ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |