ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈਂ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧ ਰ ਨਾ ਪ੍ਰਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਰੁ ਕ ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਰਿਹਾ ।

ਕਿਸਾਨ ਮ ਜ਼ ਦੂ ਰ ਲਗਾਤਰ ਕਾ ਫ਼ੀ ਸਮੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਥਾ ਵਾਂ ਤੇ ਧ ਰ ਨਾ ਪ੍ਰਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਇੰ ਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਅੱ ਖਾ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਰ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਰ ਕਾਰ ਇਹ ਕਾ ਲਾ ਕਾ ਨੂੰ ਨ ਲੈਂ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬਾ ਰੇ ਬਿਲ ਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪੁ ਕਾ ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕ ਪੋ ਚ ਗਈ ਹੈ ।

ਜੀ ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਦੁਬਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹੰਮਦ ਰਸੀਦ ਅਲ ਮੁ ਕ ਤਾ ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੁ ਲ ਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿਉੰਕਿ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿ ਕਾ ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱ ਥ ਹੈ ।ਅੱਜ ਤੋ 30 ਸਾ ਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾ ਸੀ ਹੀ ਨੇ , ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਖੂ ਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿ ਕਾ ਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾ ਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋ ਕੁ ਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰ ਗਿਆ ਬਸ ਇਕ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਿ ਰ ਨਾ ਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।