ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ..

ਇੱਕ ਪਿੰ ਡ ਵਿ ਚ ਛੋ ਟਾ ਜਿਹਾ ਗ ਰੀਬ ਪਰਿ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਰਹਿੰ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅ-ਚਾ -ਨ-ਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾ ਟ ਮ-ਹਿ -ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੜੀ ਹੌ ਲੀ ਹੌ ਲੀ ਵੱ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾ ਹ ਰ ਕਿਸੇ ਕਾ ਲਜ ਦੇ ਵਿਚ ਪ ੜ੍ਹ ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾ ਲ-ਜ ਦੇ ਵਿਚ ਪ ੜ੍ਹਦੇ ਪ ੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਲ ਪਿ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾ ਲ ਬ ਹੁ ਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾ ਅਦੇ ਕਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੰ -ਮ-ਣ ਮ- ਰ-ਣ ਦੇ ਸਾ ਥ ਦਾ ਦਾ ਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁ ਪ ਤ ਜ ਗ੍ਹਾ ਮਿ ਲਣ ਲਈ ਕ ਹਿਣ ਲੱਗਿ ਆ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿ ਆਹ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਹੀ ਮਿਲ ਣਗੇ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੁ ਸਣ ਦਾ ਬ ਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸ ਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪ ਰਖ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ- ਡ-ਨੀ ਦੋ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਵੇਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਵ ਕਤ ਜ ਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਲ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਡ-ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾ ਨ ਕੁਰ ਬਾਨ ਹੈ। ਧੀ ਮਨ ਹੀ ਮ ਨ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿ ਆਰ ਦੀ ਪ ਰਖ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਪ ਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |