ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਵਿਸ ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੀ ਅ ਹਿ ਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬ-ਹੁ-ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼-ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬ-ਹੁ-ਤ ਭੱਦੇ ਭੱਦੇ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਘ-ਟ-ਨਾ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅ-ਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਦਰ-ਅਸਲ ਉ ਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼-ਵਾਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਧਵਿ-ਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ਰ ਵਾ ਇ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੱਦੇ ਕੰ ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |

ਇਹ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾ ਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕ ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।