ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌ-ਰਾ-ਨ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਇਵ ਹੋ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਿ੍ਰ-ਫਤਾ-ਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮ ਤ ਭੇ ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮਤ ਨਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿ-ਚਾ-ਰਾ ਦਾ ਵਖ-ਰੇਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾ-ਜਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾ-ਰਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ ੜ ਬ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾ ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਪਾ ੜ ਦੌ-ਰਾਨ ਸੱ ਟ ਮਾ ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿ-ਲਾਫ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੀ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਿਲਸ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰ-ਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਅਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿ-ਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁ-ਲੰਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਮ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਡੇ ਗਿ੍ਰਫ-ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰਿ ਹਾ ਅ ਨਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦ-ਰਜ ਮੁ ਕੱ ਦ ਮਿ ਆ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਾਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਤੋ ਬਾ-ਅ-ਦ ਵਿੱਚ ਨਿ-ਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅ-ਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਦਰ ਨਿਰਾ-ਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹੱ ਥ ਕੰ ਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਚ ਪੁੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਇਸ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ ਲ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬ ਦ ਨਾ ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।