ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ

ਵਿਆਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅ ਕਤੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ । ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ।

ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਇ ਹ ਕੇ ਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾ ਨ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜ ਨ ਮ ਦਿੱ ਤਾ । ਦਰਅਸਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈ ਸਟ ਮਿਡਲੈ ਡ ਇੰਗ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਡੈਨੀ ਮਾਉਟ ਟਫੋਰਡ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਕਾਰਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਬ੍ਰਾਈਡ ਕਾਰਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ ਤੀ ਨਾਲ ਡਾ ਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨੱ ਚ ਰਹੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾ ਲਾ ਬੈਗ ਫ ਟਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ । ਲੜਕਾ ਐ ਬੂ ਲੈਂ ਸ ਨੂੰ ਬੁ ਲਾ ਉ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹ ਸ ਪਤਾ ਲ ਲੈ ਜਾਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ੜੀ ਗ ਰ ਭ ਵ ਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾ ਲਾ ਬੈਗ ਫ ਟਿ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਤਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਰਾ ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਕਿ ਲ ੜ ਕੀ ਦਾ ਪ ਤੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ ਤ ਨੀ ਪੇ ਟ ਤੋ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।