ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾ ਲ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਰ ਮ ਨਾ ਕ ਕ ਰ ਤੂ ਤ

ਥਾਣਾ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਨਗਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆ ਮਾਵਾ ਧੀਆ ਵੱਲੋ ਮਹੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱ ਟ ਮਾ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਸ ਬੰ ਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪੀ ੜ ਤ ਲ ੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋ ਜਦੋ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਆਈ ਤਾ ਮਹੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਰਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਕਾ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋ ਮੈ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾ ਉਹਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ ਲ ਤ ਹ ਰ ਕ ਤ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਛੇ ੜ ਖਾ ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿ ਰੋ ਧ ਕਰਨ ਤੇ

ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਸੁੱ ਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗ ਲ ਤ ਹ ਰ ਕ ਤਾ ਕੀ ਤੀ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈ ਰੋ ਲਾ ਪਾ ਉ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬ ਚਾ ਉ ਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੁੱ ਟ ਮਾ ਰ ਕਰ ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਮਹੁੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਵੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬ ਚਾ ਇ ਆ ਗਿ ਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱ ਟਾ ਰੋ ੜੇ ਚ ਲਾ ਉਣੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾ

ਖਿ ਲਾ ਫ ਮਾ ਮ ਲਾ ਦ ਰ ਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇ ਸ ਵਾ ਪਿ ਸ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਧ ਮ ਕੀ ਆ ਦਿੱ ਤੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇ ਸ ਵਾ ਪਿ ਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੇ ਜਾ ਬ ਪਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁ ਲਿਸ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋ ਇ ਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ ਬੰ ਧੀ ਮਹੁੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੜਕੇ ਨ ਸ਼ੇ ਦੇ ਆ ਦੀ ਹਨ ਅਤੇ

ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰਾ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚੋ ਲੰ ਘ ਣ ਵਾਲੀਆ ਲੜਕੀਆ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹੁੱਲਾ ਦੁ ਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਕਤ ਮਾਵਾ ਧੀਆ ਇਕੱਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮ ਰ ਦ ਨਹੀ ਹੈ ਮਹੁੱ ਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋ ਪੀ ੜ ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨ ਸਾਫ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ